0162-684865CONTACT
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen

Product was successfully added to your shopping cart.

Garantie Voorwaarden

Garantievoorwaarden Auto-onderdelen Made B.V.                                              


1.Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.

2.De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van A.O.M. B.V. heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan A.O.M. B.V. van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de te zake opgemaakte garantiefactuur. 

Indien het een zaak betreft die door A.O.M B.V. van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3.Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.A.O.M. B.V. garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende 1 maand na de aankoop (tenzij anders overeengekomen). 
De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende 1 maand de geleverde zaak aan A.O.M. B.V aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van A.O.M. B.V, overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

5.A.O.M. B.V. verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij A.O.M. B.V hiertoe niet in staat is, in welk geval A.O.M. B. V tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan. (tenzij anders overeengekomen per bank)

6.De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor de basisgarantie in aanmerking. (of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie.)

7.De koper kan geen aanspraak maken op een garantie: 
a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk- type-motorcode- versnellingsbakcode aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is; 
b. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied; 
c. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten; 
d. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
e. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant; 
f indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte, c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.); 
g. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

8.De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover A.O.M. B. V. op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

9.A.O.M. B.V. heeft het recht van deze Garantievoorwaarde af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen A.O.M. B.V. en de koper zijn vastgelegd.

10.Op de rechtsbetrekkingen tussen de koper en A.O.M. B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Aanvullende voorwaarden: 
1.Garantie op motoren en of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en of getande riem (distributieriem) en filters zijn vernieuwd. Garantietermijn op motoren en versnellingsbakken is standaard 3 maanden (tenzij anders overeengekomen.) (Zie factuur).

2.Inbouw van het gekochte onderdeel bij A.O.M. B.V. dient te geschieden door een erkend garagebedrijf/monteur. (Factuur van inbouw dient bij garantie met A.O.M B.V,. getoond te worden). Indien de inbouw van het gekochte onderdeel ondeugdelijk of niet correct is geschied vervalt hierdoor de Garantie en/of vervanging van het onderdeel!!!!

3.In geval van een garantieclaim of retour brengen van een gekocht onderdeel zal door A.O.M. B.V. het onderdeel worden gecontroleerd en getest op eventuele  gebreken en zal er na controle en testen van het onderdeel het  aankoopbedrag binnen 21 dagen per bank worden terug betaald.

4.Indien er uitwendige schade is aan het onderdeel vervalt de garantie. Bij een retouronderdeel zal in dit geval €300,00 voor een motor en €200,00 voor een versnellingsbak worden gerekend. Voor overige onderdelen gelden andere tarieven. Deze zijn vrij opvraagbaar.

5.Garantie is alleen van toepassing op het gekochte onderdeel bij A.O.M. B.V. en dus niet op eventuele bijkomende kosten zoals werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op  de in-uitbouw.

6.Speciaal voor de klant gedemonteerde onderdelen zoals motoren en versnellingsbakken kunnen niet retour worden genomen.(Vermeld op factuur als "speciaal gedemonteerd”.)

7.Onderdelen kunnen niet retour worden genomen indien de klant verkeerde informatie heeft verstrekt met betrekking tot het bestelde onderdeel bij A.O.M. B.V. zoals, Motorcode, Versnellingsbakcode, Onderdeelnummers, Typeaanduiding, Bouwjaar/maand. etc.…)

8.Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of beschadigd of de bestelling dusdanig is geopend dat deze niet in de originele verpakking kan worden geretourneerd. 

Statiegeld onderdelen:Statiegeld motor: € 100,00. Dit bedrag wordt extra berekend bij het niet direct inleveren van de oude motor.(dit bedrag van € 100,00 wordt later bij inlevering van de oude motor terug betaald) De inruil motor dient met dezelfde onderdelen te worden ingeleverd als de motor is geleverd.(evt. Turbo-Brandstofpomp-Verstuivers-Massa vliegwiel. Etc.)